Landbrukstaksering

Vil du vite hva landbrukseiendommen din er verdt trenger du en landbrukstakst.

Bruken av landbrukstakst kan variere, her er noen av tilfellene du kan trenge en landbrukstakst.

  • Ved eierskifte på en landbrukseiendom trenger du en takst for å sette verdier til ny eier i kostprisoppgaven til skatteetaten samt skjøte på eiendommen som det skal betales dokumentavgift på.
  • Ved fritt salg ønsker du å vite hvor mye eiendommen er verdt. Det er viktig å kunne beskrive verdikomponentene på en god måte. Dette både i forhold til en konsesjonssøknad til kommunen i forbindelse med salget og for å belyse eiendommen for en aktuell kjøper. Eiendommen kan videre bli solgt privat eller gjennom en eiendomsmegler som ordner salget.
  • Ved finansiering trenger banken en takst til å finne ut hvor mye penger du kan låne.
  • Det kan også være forhold med erstatning eller forsikring som gjør at du trenger en takst.

I forbindelse med taksering av landbrukseiendommer kjenner vi mange begrep som konsesjonstakst, skiftetakst, åsetestakst, lånetakst og odelstakst. Med unntak av odelstakst som er takst som settes av tingretten i odelsløsningssaker er alle de andre takstene en tradisjonell landbrukstakst satt opp etter konsesjonslovens regler. Med åsete så menes det at man ved skifte eller skattefritt salg innenfor familie og nær slekt, selger eiendommen til 25 % redusert pris av full verdi.

En landbrukstakst settes opp etter konsesjonslovens bestemmelser og angir en verdi som skal gjenspeile hva en kan betale for en eiendom i forhold til produksjonsgrunnlaget eiendommen gir og hva markedet kan være villig til å betale.

Igjennom fagorganisering i Norsk landbrukstakst har jeg en sterk kompetansebase med de beste landbrukstakstmennene i landet.

Landbrukstaksten presenteres i et standard PDF skjematur for Norsk landbrukstakst med bilder og beskrivelse av de forskjellige bygninger og verdikomponenter på en landbrukseiendom. Landbrukstaksten inneholder data fra kartgrunnlag fra Nibio, Naturbase, skogbruksplaner, grunnbok og andre aktuelle kilder for å få ett så korrekt og detaljert bilde av eiendommen som nødvendig. En landbrukstakst baseres på innhentede data fra driftsgranskningene i jord- og skogbruk og priser som er innhentet i markedet fra landbruksorganisasjonene. For nøyere beskrivelse av tilstand på bygg, spesielt bolig anbefales det at det innhentes en tilstandsrapport fra boligfagmann i tillegg.

Det er ønskelig at eier eller en kjentmann deltar på befaring av eiendommen, bistår med informasjon om bygninger, arealbruk, jord og skog, evt. leieavtaler, kvoter/konsesjoner, produksjon, festekontrakter ol. En befaring tar som regel 2-3 timer.

En landbrukstakst tar normalt sett 5 til 15 timer alt etter omfang på eiendommen og hvor detaljert taksten skal være. Bestillingstid er 7 til 14 dager. Normalt er 1 befaring nødvendig.

Pris pr time er 1250 kr + kjørekostnader som er 500 kr/t + 4,50 kr/km. I snitt koster en takst 11 500 kr. Mva kommer i tillegg.

Jeg tilbyr også bygningsrapporter for driftsbygninger og bolighus som detekterer eventuelle feil og mangler og belyser tilstand på bygget. Denne kan brukes ved salg av landbrukseiendommer på markedet. Det er ikke krav til tilstandsrapport ved salg av bolig, men et sterkt insentiv til innhenting av slik rapport i nytt lovverk. Rapporten tilbys kun på landbrukseiendommer som defineres som næring og vil ikke tilfredsstille eventuelle krav i Norsk standard for tilstandsrapport av boliger eller forskrift om tryggere bolighandel. Rapporten vil derimot belyse om det er forholdene ved det aktuelle bygget som bør ses nærmere på av en spesiell fagmann. Det kan være inspeksjon av dragere i gjødselkjeller, nærmere kontroll av våtrom, bærende konstruksjoner etc. Rapportene presenteres i en PDF rapport med gjennomgang av de forskjellige bygningselementene. Pris ved sammenfallende takstoppdrag er 7500 kr, ellers vil det faktureres for medgått tid for arbeid og kjøring som på takstoppdrag.

Videre kan jeg bistå med å lage enkle verdioppsett på maskiner og buskap i eierskifter hvor selger og kjøper er enige om kjøpesum.

På eiendommer med tinglyste utleggsforretninger må det betales et depositum på 8000 kr før taksering kan iverksettes.

 

Kontakt  

Kontakt oss

Einar Otto Ingulfsvand
Telefon: 951 56 216
E-post: trondelaglandbrukstakst@outlook.com

org.nr 997913574
Adresse:
Ingelsvassveien 733, 7882 Nordli

Om oss

Med utdannelse som agronom, landbruksøkonom og landbrukstakstmann har jeg kompetanse til å taksere din eiendom. Jeg driver til daglig med melkeproduksjon i samdrift og har erfaring fra landbruksforvaltningen, byggebransjen og har jobbet med utviklingsprosjekter i landbruket. Som aktiv gårdbruker har jeg god innsikt i hverdagen for dagens bønder i et moderne landbruk. Med Lierne og Levanger som base tar jeg på meg oppdrag i Trøndelag og deler av Nordland. Jeg kan bistå med takst av landbrukseiendom, eierskifte og driftsplan.